Складні випадки вживання слів іншомовного походження як джерело підвищення культури мовлення
                                        НАПИСАННЯ ПОДВОЄНИХ І НЕПОДВОЄНИХ ПРИГОЛОСНИХ
Запам’ятовуємо винятки!
Зверніть увагу !
І в словах іншомовного походження пишеться:
И в словах іншомовного походження
Вправа з ключем Уставте в словах пропущені букви и або і. Єп..скоп, пр..оритет, вакц..на, генет..ка, конф..денційність,
Єпископ, пріоритет, вакцина, генетика, конфіденційність, тріумф, емансипація, нотаріус, нумізматика, матіола, візаж, діагноз,
ПЕРЕДАЧА ЗВУКА [J] ТА ГОЛОСНИХ
Відмінювання іменників іншомовного походження Іменники іншомовного походження відмінюються як відповідні українські іменники: І
Дослідження-зіставлення Доберіть до поданих слів антоніми. Поясніть їх значення і правопис.
Завдання
Увага!   Увага!
Дослідження-аналіз ► Поясніть, чому в словах іншомовного походження динаміт і діаграма в одному слові після д пишемо и, а в
                                                                                                 АПОСТРОФ
                                                                             М’ЯКИЙ ЗНАК
Завдання М’який знак треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка А рел..єф, мад..яр, Рішел..є Б т..юрбан, мантил..я,
Увага! У неслов’янських прізвищах кінцевий ц твердий: Ліфшиц, Моріц, Клаузевіц.
► Запишіть слова, розподіливши їх у три колонки: Ауд..єнц..я, бенеф..с, Т..бет, р..тор..ка, л..брето, вест..бюль, бадм..нтон,
Тибет аудієнція егоїст риторика бенефіс мозаїка вестибюль лібрето кипарис бадмінтон єпископ Чилі граціозний фініш журі
Творча робота Замініть подані тлумачення одним словом іншомовного походження. Поясність вибір написання и та і.
«Знайди зайве»
А  танго, зеро, вето, рондо  Б  пачулі, цунамі, сафарі, хакі В  фейхоа, амплуа, ікебана, боа  Г  кафе, кіно, поні, таксі Д
Орфографічну помилку допущено в рядку
1 діез  В  після префіксів та споріднених із ними елементів 2 дирижабль  Г  у загальних назвах за „правилом дев’ятки” 
Перекладіть слова українською мовою, записуючи їх у 2 колонки: Конгресс, Мюллер, сессия, Оттава, вилла, миссис, иммунитет,
18.40M
Category: ukrainianukrainian

Складні випадки вживання слів іншомовного походження як джерело підвищення культури мовлення

1. Складні випадки вживання слів іншомовного походження як джерело підвищення культури мовлення

Підготовка до ЗНО

2.                                         НАПИСАННЯ ПОДВОЄНИХ І НЕПОДВОЄНИХ ПРИГОЛОСНИХ

НАПИСАННЯ
ПОДВОЄНИХ І НЕПОДВОЄНИХ ПРИГОЛОСНИХ
У загальних назвах
приголосні не
подвоюються:
грип, група, ідилічний,
інтелектуальний,
колектив, комісія, сума,
інтермецо, белетристика,
ват (але Ватт), піанісимо,
шасі та ін.
Зверніть увагу на слова , у
яких раніше відбувалося
подвоєння:
бароко, бравісимо, спагеті,
стакато, фін(и)
Подвоєння зберігається у
словах:
алло, аннали, бонна,
брутто, нетто, ванна
(ванний), мадонна, манна
(манний), мотто,
панна, пенні, тонна, білль,
булла, вілла, мулла, дурра,
мірра, панно.

3. Запам’ятовуємо винятки!

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

дурра

19.

20.

ПАННО

21.

НАПИСАННЯ
ПОДВОЄНИХ І НЕПОДВОЄНИХ ПРИГОЛОСНИХ
2) Подвоєний приголосний при
збігу однакових приголосних
префікса і кореня :
апперцепція (бо є перцепція),
імміграція (бо є міграція),
інновація (бо є новація),
ірраціональний (бо є раціональний),
ірреальний (бо є реальний),
контрреволюція (бо є революція),
сюрреалізм (бо є реалізм)
Увага! Якщо непрефіксальне
нотація — анотація, конотація
слово своїм змістом далеко
відходить від
префіксального, то приголосний не
подвоюється

22.

НАПИСАННЯ
ПОДВОЄНИХ І НЕПОДВОЄНИХ ПРИГОЛОСНИХ
3) Подвоєні приголосні
зберігаються у власних
іншомовних назвах:
Гаронна, Голландія, Калькутта,
Марокко, Міссурі, Ніцца, Яффа;
Бетті, Джонні, Мюллер, Руссо,
Торрічеллі, Шиллер.
Подвоєні приголосні
зберігаються й в усіх похідних
словах:
марокканець (Марокко),
яффський (Яффа),
голландський (Голландія),
шиллерівський (Шиллер),
мюллерівський (Мюллер) та ін.

23. Зверніть увагу !

Ватт (прізвище)
Максвелл (прізвище)
Жаккард (прізвище)
Торрічеллі (прізвище)
білль (законопроект);
бу'лла (папська грамота,
послання, скріплене печаткою)
манна (їстівні лишайники)
мірра (тропічне дерево, смола
з нього);
мотто (епіграф);
пенні (розмінна монета).
ват ( одиниця виміру)
максвел (одиниця виміру);
жакард (тканина);
торічелієва
порожнеча (термін);
біль (страждання)
була' (ж. р. від дієслова бути)
мана (привид, ілюзія)
миро (запашна олія)
мото (частина складного
слова «моторний»)
пені (родовий відмінок від
іменника «пеня»)

24.

1. Подвоєння літер
відбувається
у
рядку
А смачна піц..а
Б цікаве лібрет..о
В потужність один
ват..
Г вродлива бон..а
Д гам..а-проміння

25.

1. Подвоєння літер
відбувається
у
рядку
А смачна піца
Б цікаве лібрето
В потужність один
ват
Г вродлива бонна
Д гама-проміння
2.Подвоєння літер
не відбувається у
рядку
А відомий фізик
Ватт
Б велика ванна
В красива
Голландія
Г новозбудована
вілла
Д давній бароко

26. І в словах іншомовного походження пишеться:

1) На початку слова
2) Після приголосного перед голосним, є
та й
І в середині слова перед голосним іноді
переходить у й:
Іа в кінці слова передається через ія
3) Після приголосних перед наступними
приголосними і в кінці слова в особових
іменах і географічних назвах:
Увага! Власні імена, які стали
загальними, пишуться за правилами
правопису загальних назв іншомовного
походження:
4) Після приголосних у кінці
невідмінюваних слів:
5) Перед наступним приголосним у
таких невідмінюваних словах
6) Після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х,
л, н перед наступним приголосним
(правило «десятки»):
ідея, інструкція, інтернаціональний;
Індія, Іспанія; Ібсен, Ізабелла.
геніальний, діалектика, матеріал, клієнт,
гієна, революціонер, радіус, радій,
тріумф, аудієнція, Віардо та ін.
бар’єр, курйоз, серйозний, ар’єргард,
кар’єра, п’єса.
артерія, індустрія, історія, хімія
Капрі, Лісабон, Міссісіпі, Нагасакі, Поті,
Сочі, Севілья, Сідней, Грімм, Россіні,
Дізель, лісабонський.
дизель, хоча Дізель
мерсі, парі, таксі,
журі, колібрі, візаві.
гратіс, піанісимо й под.
бізнес, пілот, вібрація, академік, фінанси,
графік, гімн, кіно, архів, хімія,
література, республіка, комуніст, ніша.

27. И в словах іншомовного походження

1) У загальних назвах після
приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш,
р перед наступним приголосним
(«правило «дев’ятки»):
дизель, динамо, дисципліна; інститут;
зигзаг; фізичний; система, ситуація;
цистерна, цифра; режим, джинси,
джигіт; речитатив; ширма, шифр;
бригада, риф, фабрика.
2) У географічних назвах з
кінцевим -ида, -ика:
Атлантида, Антарктика, Áрктика,
Áфрика, Балтика, Корсика, Мексика.
3) У географічних назвах після
приголосних ж, ч, ш, щ, дж, ц:
Але перед голосним і в кінці
слова пишеться і:
Алжир, Вашингтон, Вірджинія,
Жиронда, Лейпциг, Циндао, Чикаго.
4) У географічних назвах із
звукосполученням -ри- перед
приголосним (крім [j]):
Рига, Рим, Париж, Британія, Мадрид,
Цюрих, але: Áвстрія, Ріо-де-Жанейро.
5) У ряді інших географічних
назв після приголосних д, т та
в деяких випадках згідно з
традиційною вимовою:
Аддис-Абеба, Аргентина, Братислава,
Бразилія, Єгипет, Єрусалим, Палести
на, Сирія, Сицилія, Скандинавія, Тибет
та в похідних від них: аргентинець,
аргентинський та ін.
Віші, Шіофок

28. Вправа з ключем Уставте в словах пропущені букви и або і. Єп..скоп, пр..оритет, вакц..на, генет..ка, конф..денційність,

тр..умф, еманс..пація, нотар..ус,
нумізмат..ка, мат..ола, в..заж, д..агноз, маркет..нг,
інкв..зиція, ініц..атива, ант..под, мак..яж, абітур..єнт,
акс..ома, кард..ологія, л..мон, пац..єнт, абор..ген,
нарц..с, ф..ніш, боржом.., ілюз..я, юрисд..кція,
сольфедж..о, ауд..єнція, каст..нг.
Ключ. У словах зі вставленою літерою и підкресліть першу букву,
прочитаєте ім’я та прізвище автора , якому належить вислів: «Як в
нації вождя нема, тоді вожді – її поети!»

29. Єпископ, пріоритет, вакцина, генетика, конфіденційність, тріумф, емансипація, нотаріус, нумізматика, матіола, візаж, діагноз,

маркетинг, інквізиція, ініціатива,
антипод, макіяж, абітурієнт, аксіома,
кардіологія, лимон, пацієнт, абориген,
нарцис, фініш, боржомі, ілюзія, юрисдикція,
сольфеджіо, аудієнція, кастинг.
Ключ: Євген Маланюк

30. ПЕРЕДАЧА ЗВУКА [J] ТА ГОЛОСНИХ

Відповідно до вимови [ j ] у словах
французького походження передається
через ж:
у словах англійського походження —
через дж:
у словах іспанського походження —
через х:
2) Початкове іе (hie) передається через іє:
1)
Початкове je передається через є:
3)Початкові іо, yо, jo передаються
через іо, коли в українській мові вони
вимовляються як два склади:
через йо, коли вони вимовляються як
один склад:
жабо, Жанна, журі
джаз, джемпер, Джерсі
хунта, Бадахос.
ієрарх, ієрархія, ієрогліф, але: єзуїт,
єна (грошова одиниця Японії),
Єрусалим, Єсперсен.
іон, іонізатор, Іонічне море
йод, йота, Йорданія, Нью-Йорк,
Йосип та ін.
4) І, у (а також u німецького дифтонга еu) в конвеєр, лояльний, плеяда, рояль,
позиції між двома голосними (в іноземній
саквояж, секвоя, фаянс,
мові) в загальних назвах звичайно
феєрверк, але: Гавайї, Гойя, Савойя,
передаються окремим знаком; після
Фейєрбах; також майя (народність),
апострофа, м’якого знака, й та голосних е, і
фойє; бельетаж.
5) Залежно від позиції та вимови в
українській мові і, у
передаються також літерами і, ї та и.

31.

Пишеться Ї
після голосного
мозаїка, прозаїк, Ізмаїл
Пишеться Ю відповідно до вимови
на початку слова
ювілей, юрист, юстиція
після префіксів
ад’ютант, кон’юнктура, де-юре
у середині слова після приголосних
дюна, нюанс, тюль, фюзеляж, Мюллер, Гюго,
Ньютон
Пишеться У
у словах, запозичених із французької
мови, після ж, ш
парашут, журі, брошура
в інших запозиченнях на початку слова та
після приголосного залежно від вимови
парфуми, парфумерія, фунт,
фундатор, візуальний, узурпатор,
ультиматум, Руж’є, Булонь, Хемінґуей
Пишеться Е
на початку слова (залежно від вимови)
емігрант, ефект, ексклюзив, епізод
після префіксів та споріднених із ними
елементів
діетиловий, діез, поліекран, реекспорт
після літер, що позначають тверді
приголосні
лекція, телевізор, декада, Севілья, куплет,
геній
після літер, що позначають голосні [ а, о, у]
дует, проекція, Рафаель, але: траєкторія

32. Відмінювання іменників іншомовного походження Іменники іншомовного походження відмінюються як відповідні українські іменники: І

відміна: капсула — капсули, капсулі; фізика — фізики, фізиці; вакуоля —
вакуолі, вакуолею; Венеція — Венеції, Венецією; Гойя — Гойї, Гойєю.
ІІ відміна: арсенал — арсеналу, арсеналом, в арсеналі; Шиллер — Шиллера,
Шиллером; Рафаель — Рафаеля, Рафаелем; Дарвін — Дарвіна, Дарвіном.
ІІІ відміна: магістраль — магістралі, магістраллю.
Деякі іменники іншомовного походження не відмінюються:
іменники на -а з попереднім голосним: амплуа, боа, Жоффруа;
на -е: кафе, кашне, турне; Беранже, Гейне, Гете, Данте;
на -є: ательє, Барб’є, Готьє, Лавуазьє;
на -і: колібрі, поні, таксі; Гальвані, Голсуорсі, Россіні, Фірдоусі, Шеллі;
на -ї: Віньї, Шантійї;
на -о: бюро, депо, кіно, манто, метро, радіо; Арно, Буало, Віардо, Гюго, Дідро,
Лонгфелло, Тассо (але пальто відмінюється);
на -йо: імброльйо, Пількомайо;
на -у: какаду, рагу, Шоу;
на -ю: інтерв’ю, меню, Сю;
жіночі імена на приголосний, а також жіночі прізвища на -ін, -ов: Аліс,
Долорес, Зейнаб; (Ельза) Вірхов, (Джеральдіна) Чаплін.

33. Дослідження-зіставлення Доберіть до поданих слів антоніми. Поясніть їх значення і правопис.

Неологізм
Архаїзм
асиметрія
симетрія
пігмей
гігант
песимізм
оптимізм
альтруїзм
егоїзм
статика
динаміка
комедія
трагедія
аналіз
синтез

34. Завдання

Літеру и треба писати в
кожному слові рядка
Літеру і треба писати
в кожному слові рядка
А такс..ст, реч..татив, Брат..слава
Б Бр..танець, федерац..я,
А пар.., вітам..н,грац..озний
Б сп..раль, к..ргиз, пр..оритет
В інц..дент, б..сквіт,аж..отаж
Г р..туал, п..церія, с..мпозіум
Д пров..нція, пав..льйон,
Пак..стан
В к..нджал, соц..аліст, Мадр..д
Г кос..нус, Кембр..дж, асоц..ація,
Д пр..зидент, карат..ст, Ват..кан
с..нус

35.

Літеру и треба писати в
кожному слові рядка
Літеру і треба писати в
кожному слові рядка
А таксист, речитатив,
Братислава
Б Британець,
федерація, Пакистан
В кинджал, соціаліст,
Мадрид
Г косинус, Кембридж,
асоціація,
Д президент, каратист,
Ватикан
А парі,
вітамін,граціозний
Б спіраль, киргиз,
пріоритет
В інцидент,
бісквіт,ажіотаж
Г ритуал, піцерія,
симпозіум
Д провінція, павільйон,
синус

36. Увага!   Увага!

Увага!
У ряді слів іншомовного
походження, які давно засвоєні
українською мовою, після б, п, в,
м, ф, г, к, х, л, н відповідно до
вимови пишеться и:
бурмистер (але бургомістр),
вимпел, єхидна, імбир, кипарис,
лиман, миля, мирт, нирка, спирт,
химера та ін.
И пишеться також у словах,
запозичених зі східних мов,
переважно тюркських,
а також у словах церковного
вжитку:
башкир, гиря, калмик, кинджал,
кисет, кишлак,
Але в складних словах, у яких
перша частина закінчується
голосним, на початку другої
частини пишеться і:
так само і пишеться після
префікса, що закінчується на
голосний або приголосний:
староіндійський, новоірландський
диякон, єпископ, єпитимія,
єпитрахиль, камилавка, митра,
митрополит, християнство та ін.
Увага!
антиісторичний, поінформувати;
безідейний, дезінфекція,
дезінформація тощо.

37. Дослідження-аналіз ► Поясніть, чому в словах іншомовного походження динаміт і діаграма в одному слові після д пишемо и, а в

іншому — і.

38.                                                                                                  АПОСТРОФ

АПОСТРОФ
Апостроф у словах
іншомовного походження
пишеться перед я, ю, є, ї:
1) Після приголосних б, п, в,
м, ф (губних), г, к, х
(задньоязикових), ж, ч, ш
(шиплячих) та р:
п’єдестал, інтерв’ю, прем’єр,
торф’яний, миш’як, кар’єра;
Рив’єра, Барб’є, Руж’є, Фур’є.
2) Після кінцевого
приголосного префікса:
ад’юнкт, ад’ютант, ін’єкція,
кон’юнктура.
3) після початкових д, о в
прізвищах:
Д ’Артаньян, О’ Генрі.
Апостроф не
пишеться:
1) Перед йо:
курйоз,серйозний.
2) Коли я, ю позначають
пом’якшення попереднього
приголосного ( один звук):
пюре, бюро, фюзеляж

39.                                                                              М’ЯКИЙ ЗНАК

М’ЯКИЙ ЗНАК
Пишеться
а) після приголосних д, т, з, с,
л, н перед я, ю, є, ї, йо:
адью, ательє, марсельєза,
мільярд, бульйон, віньєтка,
Лавуазьє, Жузьє, Мольєр,
Ньютон, Реньє.
б) Після л перед приголосним
відповідно до вимови:
фільм, альбатрос, Нельсон,
але: залп та ін.
в) У кінці слів відповідно до
вимови:
магістраль, Базель, Булонь,
але: бал, метал, рулон,
шприц; Галац, Суец та ін.
Не пишеться
перед я, ю,
коли вони позначають
сполучення пом’якшеного
приголосного з а, у:
мадяр, малярія; дюна, ілюзія,
нюанс, тюбик, тюль; Аляска,
Дюма, Цюрих.

40. Завдання М’який знак треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка А рел..єф, мад..яр, Рішел..є Б т..юрбан, мантил..я,

шампін..йон
В едел..вейс, бел..етаж, ал..труїзм
Г Мол..єр, сен..йор, куп..юра
Д ескадрил..я, дос..є, фл..юс
Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А кр..юшон, кур..єр, Монтеск..є
Б кастан..єти, Лавуаз..є, кар..єр
В сомел..є, Руж..є, Д..Артаньян
Г дез..інфекція, ад..юнкт, об..єкт
Д інтер..єр, п..єса, О..Коннейль

41.

1. А рельєф, мадяр, Рішельє
Б тюрбан, мантилья, шампіньйон
В едельвейс, бельетаж, альтруїзм
Г Мольєр, сеньйор, купюра
Д ескадрилья, досьє, флюс
2.А
Б
В
Г
Д
крюшон, курєр, Монтеск’є
кастаньєти, Лавуаз’є, кар’єр
сомельє, Руж’є, Д’Артаньян
дезінфекція, ад’юнкт, об’єкт
інтер’єр, п’єса, О’Коннейль

42. Увага! У неслов’янських прізвищах кінцевий ц твердий: Ліфшиц, Моріц, Клаузевіц.

Апостроф у прізвищах
пишеться
після губних, задньоязикових
і р перед я, ю, є, ї:
Аляб’єв, Ареф’єв, Водоп’янов,
Григор’єв, Захар’їн, Лук’янов,
Пом’яловський, Прокоф’єв,
Рум’янцев, Юр’єв;
перед йо апостроф не
пишеться:
Соловйов, Воробйов.
М’який знак у прізвищах
пишеться
після д, т, з, с, ц, л, н:
а) Перед я, ю, є, ї:
Дьяконов, Панкратьєв,
Третьяков, Полозьєв, Ульянов,
Ільюшин, Ананьїн.
б) Перед приголосними:
Вольнов, Коньков.
в) У кінці слова:
Соболь, Лось.
Твердий кінцевий
приголосний ц у прізвищах із
суфіксом -ець пом’якшується:
Скиталець, Боровець,
Глуховець.
Увага! У неслов’янських прізвищах кінцевий ц
твердий: Ліфшиц, Моріц, Клаузевіц.

43. ► Запишіть слова, розподіливши їх у три колонки: Ауд..єнц..я, бенеф..с, Т..бет, р..тор..ка, л..брето, вест..бюль, бадм..нтон,

► Запишіть слова, розподіливши їх у
три колонки:
у яких
у яких
у яких
пишемо букву пишемо букву пишемо букву
и
і
ї
Ауд..єнц..я, бенеф..с, Т..бет,
р..тор..ка, л..брето, вест..бюль,
бадм..нтон, Чил.., грац..озний,
к..парис, его..ст, єп..скоп,
моза..ка, ф..н..ш, жур..

44. Тибет аудієнція егоїст риторика бенефіс мозаїка вестибюль лібрето кипарис бадмінтон єпископ Чилі граціозний фініш журі

Тибет
риторика
вестибюль
кипарис
єпископ
аудієнція
бенефіс
лібрето
бадмінтон
Чилі
граціозний
фініш
журі
егоїст
мозаїка

45. Творча робота Замініть подані тлумачення одним словом іншомовного походження. Поясність вибір написання и та і.

Пішохідна прогулянка з
метою зміцнення здоров’я.
Костюм, що є поєднанням
верхньої частини одягу й
штанів.
Щось дивовижне,
незвичне; дивні, незвичні
особливості природи,
звичаїв віддалених країв.
Умовний знак, який
повідомляє про щось.
Дитячий лікар .
Гостроінфекційне
захворювання, що
спричинюється вірусом.
Дослівний уривок з тексту
або чиїсь слова.
Повідомлення про щось.
Моціон.
Комбінезон.
Екзотика.
Сигнал.
Педіатр.
Грип.
Цитата.
Інформація.

46. «Знайди зайве»

в рядку
А танго, зеро, вето, рондо
Б пачулі, цунамі, сафарі, хакі
В фейхоа, амплуа, ікебана, боа
Г кафе, кіно, поні, таксі
Д бюро, депо, манто, радіо

47. А  танго, зеро, вето, рондо  Б  пачулі, цунамі, сафарі, хакі В  фейхоа, амплуа, ікебана, боа  Г  кафе, кіно, поні, таксі Д

А танго, зеро, вето, рондо
Б пачулі, цунамі, сафарі, хакі
В фейхоа, амплуа, ікебана,
боа
Г кафе, кіно, поні, таксі
Д бюро, депо, манто, радіо

48. Орфографічну помилку допущено в рядку

А марокканський, Руссо, баронеса,
акомпанемент
Б Ахіллес, Міссурі, ілюстрація,
кореспондент
В мадонна, буддизм, новела, бравісимо
Г віла (русалка), мулла, акредитація,
сюрреалізм
Д інтермеццо, інновація, Канни, Джонні

49.

А марокканський, Руссо, баронеса,
акомпанемент
Б Ахіллес, Міссурі, ілюстрація,
кореспондент
В мадонна, буддизм, новела, бравісимо
Г віла (русалка), мулла, акредитація,
сюрреалізм
Д інтермецо, інновація, Канни, Джонні

50.

Установіть відповідність між словом і правилом
1 ді..з
2 д..р..жабль
3 тра..кторія
4 д..джей
А у складних словах, утворених від
абревіатур
Б слово-виняток
В після префіксів та споріднених із ними
елементів
Г у загальних назвах за „правилом
дев’ятки”
Д у давно засвоєних словах та тюркських
запозиченнях

51. 1 діез  В  після префіксів та споріднених із ними елементів 2 дирижабль  Г  у загальних назвах за „правилом дев’ятки” 

1 діез
В
2 дирижабль
Г у загальних назвах
після префіксів та споріднених
із ними елементів
за „правилом дев’ятки”
3 траєкторія
Б
слово-виняток
4 діджей
А
у складних словах,
утворених від абревіатур
Примітка. У слові траєкторія пишеться є; у словах проект, проекція й под.
пишеться е.

52. Перекладіть слова українською мовою, записуючи їх у 2 колонки: Конгресс, Мюллер, сессия, Оттава, вилла, миссис, иммунитет,

Перекладіть слова українською мовою,
записуючи їх у 2 колонки:
з подвоєнням
без подвоєння
Конгресс, Мюллер, сессия, Оттава, вилла, миссис,
иммунитет, ипподром, экспрессия, Андорра, балл,
эффект, тонна,коллектив, корреспондент,шоссе,
территория, интермеццо, массив, манна,
марокканець, Шиллер, Яссы, ванна, сюрреализм,
Апеннины, иммиграция, ватт, Ватт,
импрессионизм, касса, нетто, иррациональный,
антенна, ванна, аннотация, трасса.

53.

Конгрес, сесія, місіс,
імунітет, іподром,
експресія, бал, ефект,
колектив,
кореспондент, шосе,
територія, інтермецо,
масив, ват,
імпресіонізм, каса,
антена, анотація,
траса.
Мюллер, Оттава,
вілла, Андорра, тонна,
манна, марокканець,
Шиллер, Ясси,
сюрреалізм, Апенніни,
імміграція, нетто,
Ватт, ірраціональний,
ванна.
English     Русский Rules