Міністерство оборони України ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
Навчально-виховна мета заняття:
1 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Міністерство оборони України ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
8.00M
Category: warfarewarfare

Юридична відповідальність військовослужбовців

1. Міністерство оборони України ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ

Факультет підготовки офіцерів запасу
1

2.

Міністерство оборони України
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
Факультет підготовки офіцерів запасу
«Методика роботи з гуманітарних питань»
Тема 1.
Основи військового законодавства
Заняття 2. Юридична відповідальність
військовослужбовців.

3.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:
1. Зміст та особливості юридичної
відповідальності військовослужбовців.
2. Види юридичної відповідальності
військовослужбовців.
1.2

4. Навчально-виховна мета заняття:

1.3
1.Ознайомити хто навчається із змістом та
особливостями юридичної відповідальності
військовослужбовців.
2. Вивчити основні види та принципи юридичної відповідальності військовослужбовців.
3. Виховувати у тих, хто навчається почуття
відповідальності за виконання законів
України.
4

5.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
1.4
1. Конституція України.
2. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо
посилення відповідальності військовослужбовців, надання
командирам додаткових прав та покладання обов’язків у особливий період”
(Закон № 158-VIII від 05.02.20015).
3. Наказ Міністра оборони України №201 від 14. 08.1995р. “ Положення про
матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду заподіяну
державі “
4. Наказ Міністра оборони України №341 від 2.11 .1995р. “ Про
Підручник
затвердження Переліку військового майна, нестача або розкрадання якого
відшкодовується винними особами у кратному
співвідношенні
до його
Педагогіка
вартості.”
Методика
5. Основи законодавства України: Підручник / За заг. редакц. начальника
Правового управління Міністерства оборони України полковника юстиції
Кириленка В.І. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – 617 с.
6. Кримінальний Кодекс України.
7. Цивільно-правовий Кодекс України.
8. Адміністративний Кодекс України.
9. Військові Статути ЗС України.
5

6. 1 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ

1.5
Зміст та особливості юридичної
відповідальності
військовослужбовців.
6

7.

Юридична відповідальність вважається видом соціальної відповідальності і
1.6
як правило, має публічний характер.
Її сутність (зміст) полягає у застосуванні до правопорушників (фізичних та юридичних осіб)
передбачених законодавством санкцій, що забезпечуються у примусовому порядку
державою (в окремих випадках відшкодування збитків може відбуватись добровільно,
без державного втручання).
Це позбавлення правопорушника певних соціальних благ чи
цінностей (матеріальних, духовних чи особистих), які йому
належали до факту правопорушення, від імені держави,
на підставі закону або іншого нормативного акта з метою
попередження правопорушень в перспективі і відновлення
(чи відшкодування) втрачених суб’єктивних прав на вказані
цінності.
Юридична відповідальність застосовується лише до тих, хто вчинив
правопорушення, тобто порушив норму права, закон.
7

8.

Правопорушення – це соціально
небезпечне або шкідливе, винне діяння
осудного (дієздатного) суб’єкта
(фізичної чи юридичної особи), яке
передбачене чинним законодавством і
за яке встановлена юридична
відповідальність.
виражається в поведінці людини, що проявляється в її діях
чи бездіяльності
протиправна поведінка правопорушника
визнається вина осудної особи
8
1.7

9.

1.8
Вина – це психічне ставлення особи до
власної поведінки і до її наслідків, в якій
знаходить свій вираз негативне або
легковажне ставлення до права, до
інтересів суспільства і держави, до прав
і свобод інших осіб.
ФОРМИ ВИНИ
навмисна
вина
необережн
а вина
9

10.

1.9
ГРУПИ ПРАВОПОРУШЕНЬ
проступки
злочини
цивільноправові
дисциплінарні
адміністр
ативні
Покарання
застосовуються на
підставі рішення суду
10

11.

1.10
Підставами юридичної відповідальності є:
склад
правопорушення
наявність
норм
законодавства
осудність
(дієздатність)
суб’єкта
11
вік

12.

1.11
Склад (елементи)
правопорушення
Суб’єкт
правопорушен-
Об’єкт
правопорушення
ня
Об’єктивна
сторона
Суб’єктивна
сторона
12

13.

1.12
Попереджувальна
(превентивна)
Виховна
Основні функції
юридичної
відповідальності
Репресивна (каральна)
Компенсаційна
(поновлююча);
Сигналізаційна
(інформаційна).
13

14.

1.13
ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Законність
Справедливість
Доцільність
Обов’язковість настання покарання
Відповідальність за провину
Неможливість подвійного покарання
Індивідуальність покарання
14

15.

Особливості юридичної відповідальності
військовослужбовців:
1.14
- передбачена юридична відповідальність за скоєння військових злочинів та
дисциплінарних проступків;
- існує підвищена міра відповідальності за скоєння правопорушень, що
зумовлені принципом беззастережно підкорятися командирам
(начальникам);
- у відповідності до принципу єдиноначальності командири (начальники)
наділені певними повноваженнями по притягненню військовослужбовців до
дисциплінарної та матеріальної відповідальності та порушення
кримінальної справи проти них;
- існують певні умови щодо застосування влади командира та виконання
певних заходів юридичної відповідальності, що застосовуються до
військовослужбовців;
- наявність спеціальних (притаманних тільки військовослужбовцям) видів
відповідальності;
- можливість настання дисциплінарної відповідальності за скоєні
адміністративні проступки;
-звільнення військовослужбовців від юридичної відповідальності, якщо
діяння являє собою виконання обов’язків військової служби;
-не звільняються від матеріальної та цивільно-правової відповідальності,
якщо на них накладено дисциплінарне стягнення ( за вчинення злочину вони
притягаються до кримынальної відповідальності на загальних підставах).
15

16.

2.1
Види юридичної відповідальності
військовослужбовців
16

17.

Види юридичної відповідальності
військовослужбовців
Дисциплінарна
Адміністративна
Цивільно-правова
Матеріальна
Кримінальна
Статут внутрішньої служби
(ст. 26, 27, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ)
17
2.2

18.

2.3
Дисциплінарна відповідальність
ДВ це
Підстави
ДВ в/сл
суб’єкти
ДВ в/сл
вид юридичної відповідальності, який застосовуються командирами (начальниками) до військовослужбовців згідно з правилами дисциплінарного статуту в
порядку підлеглості і настає за порушення норм права,
що регулюють військову дисципліну, тобто за
вчинення військовослужбовцями дисциплінарного
проступку і полягають у застосуванні до порушника
дисциплінарного стягнення.
- порушення військової дисципліни або громадського
порядку;
- наявність вини військовослужбовця у порушені
військової дисципліни або громадського порядку
- військовослужбовці;
- військовозобов'язані (у разі порушення військової
дисципліни, громадського порядку)
18

19.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ
2.4
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
- до дисциплінарної практики можуть залучатися лише ті
командири (начальники), які користуються дисциплінарними
правами відносно порушників військової дисципліни згідно з
Дисциплінарним статутом;
- дисциплінарна відповідальність може бути використана в
обсязі і в межах, встановлених Дисциплінарним статутом;
- використання встановленого військовим законодавством
порядку накладання дисциплінарних стягнень;
- дієвість дисциплінарної практики командирів (начальників);
- дисциплінарна відповідальність до військовослужбовців
застосовується тільки в інтересах служби для підтримання
порядку, військової дисципліни.
19

20.

2.5
Дисциплінарні стягнення, які накладають на рядових
(матросів), сержантів (старшин)
ДУ ЗСУ ст48. На рядових (матросів) строкової служба можуть бути
накладені таки стягнення:
а) зауваження;
б) догана;
в) сувора догана;
г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової
частини чи з корабля на берег;
д) призначення поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів;
е) арешт з утриманням на гауптвахті до 10 діб;
є) позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос)
. На сержантів (старшин) строкової служби можуть бути
накладені такі стягнення:
ж) пониження у військовому званні на один ступінь;
з) позбавлення сержантського (старшинського) звання.
20

21.

Закон України від 05.02.2015р.
№ 158-VIII.
“Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
посилення відповідальності
військовослужбовців, надання
командирам додаткових прав та
покладання обов’язків у
особливий період”
21
2.6

22.

. Поняття
адміністративного правопорушення
2.7
Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна
(навмисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок
власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку
законом передбачено адміністративну відповідальність.
За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть
дисциплінарну відповідальність за Дисциплінарним статутом Збройних Сил України
крім випадків, передбачених ст.15 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Адміністративна відповідальність на
загальних підставах:
- за порушення правил дорожнього руху, полювання,
рибальства, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних
правил і норм, вчинення корупційних діянь, контрабанду,
неправомірне використання державного майна, невжиття
заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді.
22

23.

2.8
Адміністративна відповідальність військовослужбовців.
Адміністративного
попередження;
штрафу; оплатного вилучення
предмета, який став знаряддям
вчинення або безпосереднім
об’єктом адміністративного
правопорушення; конфіскації;
позбавлення спеціального
права; виправних робіт;
адміністративного арешту.
Адміністративні стягнення за провини можуть
бути у вигляді:
До в/сл не можуть бути застосовані
виправні роботи та адміністративний
арешт .
23

24.

Матеріальна
відповідальність
військовослуж-
бовців
вид юридичної відповідальності
2.9
встановлений для військовослужбовців
компетент- ними
державними органами обов’язок часткового, повного або
кратного відшкодування в грошовій формі (в окремих
випадках в натуральної формі) в передбачених випадках та
розмірах заподіяної матеріальної шкоди державі.
Правова основа притягнення військовослужбовців до
матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду
- Конституція України
- Постанова ВР України від 23.06.1995 р № 243/95 – ВР “ “Про матеріальну
відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі”.( Наказ
МО України від 14.08.1995 р. № 201)
- Постанова КМ України від 02.11.1995 р №880 “Про затвердження Переліку
військового майна, нестача або розкрадання якого відшкодовується винними
особами у кратному співвідношенні до його вартості”.( Наказ МО України від
28.12.1995 р. № 341)
24

25.

Умови притягнення до матеріальної
відповідальності
заподіяння прямої дійсної
шкоди
протиправна поведінка
наявність причинного зв’язку
між протиправного поведінкою і
настанням шкоди
наявність вини у заподіяній
шкоді
25
2.10

26.

2.11
Підстави притягнення до мат.відповідальності
Не більше 1-го місячного ГЗ
ОБМЕЖЕНА
Місячне ГЗ = посад. окл. + окл. по
в/зван + % надб. за висл. років
1)
в/сл. за шкоду, заподіяну недбалим виконанням служб. обов`язків;
2)
к-ри в/ч, які не вжили заходів, щодо запобігання розкрадання, знищення,
псування в/майна або щодо притягнення винних до відповідальності
ПОВНА
Види матеріальної
Відповідаьності
Не більше 3-х місячних ГЗ
1)
за пошкодження, псування, втрату через необережність майна, виданого в особисте
користування;
2)
командири в/ч за шкоду, заподіяну підлеглим, якщо вони своїми розпорядженнями
порушили встановлений порядок обліку, зберігання, використання, перевезення
майна;
3)
прапорщики, офіцери за простої з їх вини вагонів, суден, автомобілів
1)
умисне знищення, пошкодження, псування, розкрадання, незаконне витрачення
військового майна або вчинення інших протиправних дій;
2)
приписка у нарядах та інших документах фактично невиконаних робі, перекручування
звітних даних, обману держави і в інших формах;
3)
заподіяння шкоди особою, яка перебувала у нетверезому стані;
4)
дій (бездіяльності), що мають ознаки злочину;
5)
недостачі, знищення або псування військового майна, переданого їм під звіт для
зберігання, перевезення, використання або для іншої мети;
6)
командири в/ч, винні в незаконному звільненні або переведенні робітників,
службовців на іншу роботу, що привело до оплати за період вимушеного прогулу або
період виконання нижче оплачуваної роботи.
Також у разі затримання виконання ухвали суду чи наказу вищого за підлеглістю
командира про поновлення робітника чи службовця на роботі
ПІДВИЩЕНА
у 2 - 10 кратному розмірі вартості майна – за розкрадання, марнотратство, втрату зброї,
боєприпасів, оптичних приладів, засобів зв`язку, спец. техніки, льотно-технічного, спец.
морського і десантного обмундирування, штурманського спорядження, спец. одягу, взуття,
інвентарних речей
26та деяких інших (Постанова КМУ від 2.11.1995 р. № 880)

27.

2.12
ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ
МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Матеріальна відповідальність не настає у випадках:
- коли завдана шкода є наслідком дії непереборної
сили, надзвичайної ситуації;
- не встановлення винної особи;
- коли шкоду заподіяно внаслідок виконання наказу
старшого начальника, або виправданого в
конкретних умовах службового ризику, або
правомірних дій
27

28.

2.13
це установлена законом негативна реакція на
цивільне правопорушення, що виявляється в
позбавленні особи певних цивільних прав чи
накладенні на неї обов’язків майнового характеру
Цивільно-правова
відповідальність
(ЦПВ)
наявність майнової чи моральної шкоди (у
грошовому виразі майнових збитків);
протиправність поведінки (дія чи
бездіяльність);
вина особи, яка заподіяла шкоду (ЦПВ може
настати і без вини, якщо це передбачено
законом або договором. (ст. 612 п.2
Цивільного кодексу України);
причинний зв’язок між збитком і
протиправною поведінкою.
ПІДСТАВИ ЦПВ-
Форми ЦПВ
відшкодування збитків;
сплата
неустойки;
втрата
задатку;
конфіскація
28
майна, тощо.

29.

Види цивільно-правової відповідальності
Договірна (санкції за порушення договору). Встановлюються за
законом так і договором;
Позадоговірна у разі заподіяння особою шкоди будь-якій іншій особі.
Встановлюється тільки законом;
Дольова коли кожний із боржників несе відповідальність тільки в тій
частині, яка випадає на нього відповідно до законодавства, або договору;
Солідарна кредитор може вимагати відшкодування збитків, як від усіх
боржників разом, так і від кожного з них окремо, причому як повністю так і в
частині боргу;
Субсидіарна (додаткова) застосовується тоді, коли у зобов'язанні
беруть участь два боржники, один з яких є основним, а другий -додатковим.
Для цивільно-правової відповідальності існує строк давності. Цей строк
давності у більшості випадків становить три роки. Якщо протягом цього часу в
суді не було підняте питання про відшкодування збитків, особа винна в їх
заподіянні, не буде притягатися до цивільно-правової відповідальності
29
2.14

30.

Підставою кримінальної відповідальності є вчинення2.15
особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад
злочину, передбаченого Кримінальним кодексом.
Стаття 11. Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно
небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене
суб'єктом злочину.
Класифікація злочинів
злочином невеликої тяжкості є такий, за який передбачено покарання у
виді позбавлення волі строком не більше двох років або інше, більш
м’яке, покарання.
Злочином середньої тяжкості є такий, за який передбачене покарання у
вигляді позбавлення волі на строк не більше 5 років.
Тяжким є злочин, за який передбачене покарання у вигляді
позбавлення волі на строк не більше 10 років.
Особливо тяжким злочином є такий, за який передбачене покарання у
вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років або довічного
позбавлення волі.
30

31.

2.16
• Розділ XIX
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО
ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ
ЗЛОЧИНИ) – ст.401 – 435 КК УКРАЇНИ
1. Військовими злочинами визнаються
передбачені цим розділом злочини проти
встановленого законодавством порядку несення
або проходження військової служби, вчинені
військовослужбовцями, а також
військовозобов'язаними під час проходження ними
навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів.
31

32.

2.17
1. Злочини проти порядку підлеглості:
Стаття 402. Непокора
Стаття 403. Невиконання наказу
Стаття 404. Опір начальникові або
примушування його до порушення службових
обов‘язків
Стаття 405. Погроза або насильство щодо
начальника
Стаття 406. Порушення статутних правил
взаємовідносин між військовослужбовцями за
відсутності відносин підлеглості
32

33.

2.18
2. Злочини проти порядку проходження
військової служби:
Стаття 407. Самовільне залишення військової
частини або місця служби
Стаття 408. Дезертирство
Стаття 409. Ухилення від військової служби
шляхом самоскалічення або іншим способом
33

34.

2.19
3. Злочини проти встановленого порядку
користування майном та його збереження:
Стаття 410. Викрадення, привласнення, вимагання
військовослужбовцем зброї, бойових припасів,
вибухових або інших бойових речовин, засобів
пересування, військової та спеціальної техніки чи
іншого військового майна, а також заволодіння ними
шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем
Стаття 411. Умисне знищення або пошкодження
військового майна
Стаття 412. Необережне знищення або пошкодження
військового майна
Стаття 413. Марнотратство або втрата
військового майна
34

35.

2.20
4. Злочини проти порядку поводження,
збереження та правильної експлуатації зброї
та військової техніки:
Стаття 414. Порушення правил поводження зі
зброєю, а також із речовинами і предметами, що
становлять підвищену небезпеку для оточення
Стаття 415. Порушення правил водіння або
експлуатації машин
Стаття 416. Порушення правил польотів або
підготовки до них
Стаття 417. Порушення правил кораблеводіння
35

36.

2.21
5. Злочини щодо порушення
служби військ:
Стаття 418. Порушення статутних правил
вартової служби чи патрулювання
Стаття 419. Порушення статутних правил
несення прикордонної служби
Стаття 420. Порушення статутних правил
несення бойового чергування
Стаття 421. Порушення статутних правил
внутрішньої служби
36

37.

2.22
6. Злочини щодо розголошення військової
таємниці:
Стаття 422. Розголошення відомостей
військового характеру, що становлять
державну таємницю, або втрата
документів чи матеріалів, що містять такі
відомості
37

38.

2.23
7. Військові посадові злочини:
Стаття 423. Зловживання військовою службовою особою
владою або службовим становищем
Стаття 424. Перевищення військовою службовою особою
влади чи службових повноважень
Стаття 425. Недбале ставлення до військової служби
Стаття 426. Бездіяльність військової влади
Стаття 427. Здача або залишення ворогові засобів
ведення війни
Стаття 428. Залишення гинучого військового корабля
Стаття 429. Самовільне залишення поля бою або відмова
діяти зброєю
38

39.

2.24
7. Військові посадові злочини:
Стаття 430. Добровільна здача в полон
- Стаття 431. Злочинні дії військовослужбовця, який
перебуває в полоні
- Стаття 432. Мародерство
- Стаття 433. Насильство над населенням у районі
воєнних дій
- Стаття 434. Погане поводження з військовополоненими
- Стаття 435. Незаконне використання символіки
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та зловживання
ними.
39

40.

2.25
Заключна частина
Таким чином, підсумовуючи викладений
матеріал можна сказати, що існуюча в
Україні законодавча база відповідає
вимогам сучасного міжнародного права,
гарантує права людини і громадянина
та
забезпечує
захист
інтересів
суспільства і держави.
Як бачимо, основними рисами всіх форм
юридичної відповідальності є штрафне,
каральне призначення. При цьому кара –
не самоціль, а засіб перевиховання
правопорушника.
40

41.

ТЕМА НАСТУПНОГО ЗАНЯТТЯ:
«Дисциплінарна та матеріальна
відповідальність
військовослужбовців"
(семінар)
41

42.

Завдання на самостійну роботу
(Т- І/3 )
1.
2.
3.
Завтра семінар,
а ти чим зайнятий?
Доопрацювати конспект заняття.
Вивчити Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців,
надання командирам додаткових прав та покладання обов’язків у
особливий період” (Закон № 158-VIII від 05.02.20015).
Підготуватись до семінару.
42

43.

Тема 1. Основи військового законодавства
КІНЕЦЬ
Питання
ЗАНЯТТЯ
???
43

44. Міністерство оборони України ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ

44

45.

Порядок накладення дисциплінарних стягнень
На військовослужбовця, який порушує військову дисципліну або громадський порядок,
можуть бути накладені лише ті дисциплінарні стягнення, які визначені цим Статутом
і відповідають військовому званню військовослужбовця та дисциплінарній владі
командира, що вирішив накласти на винну особу дисциплінарне стягнення.
Прийняттю рішення командиром про накладення на підлеглого дисциплінарного
стягнення може передувати службове розслідування.
Воно проводиться з метою уточнення причин і умов, що сприяли вчиненню
правопорушення, та ступеня вини.
Службове розслідування призначається письмовим наказом командира,
який вирішив притягти військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності.
Воно може бути проведено особисто командиром, доручено офіцерові чи
прапорщикові (мічманові), а у разі вчинення правопорушення рядовим (матросом)
чи сержантом (старшиною) - також сержантові (старшині).
Заборонено проводити службове розслідування особам, які є підлеглими
військовослужбовця, чиє правопорушення підлягає розслідуванню, а також
особам - співучасникам правопорушення або заінтересованим у наслідках
розслідування.
Розслідування проводиться за
участю безпосереднього
начальника військовослужбовця, який вчинив дисциплінарне правопорушення.
Якщо під час службового розслідування буде з'ясовано, що правопорушення
військовослужбовця містить ознаки злочину, командир військової частини в
установленому законом порядку порушує кримінальну справу і сповіщає органи
, що проводять попереднє (досудове) слідство, та органи прокуратури.
45

46.

Порядок накладення дисциплінарних стягнень
Після розгляду письмової доповіді про проведення службового розслідування
командир проводить бесіду з військовослужбовцем, який вчинив правопорушення.
Якщо вину військовослужбовця повністю доведено, командир приймає рішення
про накладення дисциплінарного стягнення.
Під час накладення дисциплінарного стягнення та обрання його виду враховується:
характер та обставини вчинення правопорушення, його наслідки,
попередня поведінка військовослужбовця, а також тривалість військової служби
та рівень знань про порядок служби.
Дисциплінарне стягнення має бути накладене не пізніше ніж через 10 діб,
починаючи з дня, коли командирові стало відомо про правопорушення,
а у разі провадження службового розслідування – з дня його закінчення. Під час накладення
дисциплінарного стягнення командир не має права принижувати гідність підлеглого.
Військовослужбовець, який вважає, що не вчинив правопорушення, має право
протягом місяця з часу накладення дисциплінарного стягнення подати скаргу старшому
командирові або звернутися до суду.
Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, який входить
до складу добового наряду (виконує бойове чергування), за правопорушення, вчинені
ним під час несення служби, здійснюється після зміни з наряду (бойового чергування)
чи після заміни його іншим військовослужбовцем.
Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, який перебуває у
стані сп'яніння, та отримання від нього пояснень проводиться після його протвереження.
46

47.

Порядок виконання дисциплінарних стягнень
96. Дисциплінарне стягнення, як правило, виконується негайно, а у виняткових випадках
– не пізніше ніж через 3 місяця з дня його накладення. Після закінчення місячного строку
з часу вчинення правопорушення стягнення не виконується, але заноситься до
службової картки в/сл. У такому разі особа, з вини якої не було виконано
дисциплінарне стягнення, несе дисциплінарну відповідальність.
98. Під час оголошення дисциплінарного стягнення до відома військовослужбовця
доводять, в чому полягає порушення ним військової дисципліни чи громадського порядку.
99. Рядові (матроси) та курсанти перших курсів військових навчальних закладів,
призначені поза чергою в наряд на роботу, залучаються до виконання робіт у своєму
підрозділі або у військовій частині в будь-які дні тижня у вільний від занять час.
Тривалість виконання одного наряду на роботу не повинна перевищувати 8 годин
на добу. Роботи виконуються від підйому до відбою.
100. Посадове пониження військовослужбовців, пониження у військових званнях
здійснюються за наказом того командира, якому надано право призначати на ці посади
та присвоювати військові звання.
101. Забороняється зривання погонів, зрізання нашивок та інші дії, що принижують
гідність військовослужбовців. Під час оголошення стягнення про пониження у
військовому званні військовослужбовцю надається час для заміни відповідних знаків
розрізнення.
102. Попередження про неповну службову відповідність застосовується одноразово
і накладається наказом посадової особи, якій цим Статутом надано таке право.
Виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення уразі подання скарги
старшому начальнику не зупиняється, поки не надійде розпорядження старшого начальника
про його скасування.
47

48.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШКОДИ ТА ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ
командиру частини
Доповідає рапортом
При виявленні матеріальної шкоди
посадова особа негайно
Кмандир підрозділу чи інша
Розмір шкоди встановлюється по вільним, оптово-роздрібним чи договірним цінам,
що діють на період розгляду питання про матеріальну відповідальність з
урахуванням зносу за встановленими нормами (не менше 25% первинної вартості
майна, з урахуванням коефіцієнту кратності)
Командир в/ч письмовим розпорядженням призначає розслідування
терміном до 1-го місяця з дня виявлення шкоди. Термін може бути
продовжений ще до 1-го місяця вищим за підлеглістю командиром.
Розслідування не проводиться,
якщо причини, розмір шкоди та
винні особи встановлені ревізією,
перевіркою, інвентаризацією,
дізнанням попереднього слідства,
судом. В цьому разі командир в/ч в
5-денний строк з дня одержання
висновку видає наказ про
притягнення винних до
відповідальності.
Забороняється доручати
розслідування посадовій особі,
яка є підлеглою або
безпосереднім начальником
винного в/сл, а також посадовим
особам, які є співучасниками
заподіяння матеріальної шкоди
або зацікавленим в результатах
розслідування.
У разі, коли у місячний термін з дня закінчення розслідування винну особу не притягнуто до
мат. відповідальності – відшкодування шкоди
48 проводиться шляхом подання позову до

49.

додаються
розслідування
До висновку адмін.
Розслідування повинно
встановити
•умисно чи з необережності та з якою метою заподіяно шкоду;
•чи завдано шкоду під час виконання службових обов`зків;
•якими неправомірними діями в/сл. заподіяно шкоду;
•ступінь вини кожного;
•умови та причини, що сприяли заподіянню шкоди, її наслідки
•в чому полягає матеріальна шкода та її вартісна оцінка;
• письмові пояснення особи, яка притягається до мат.
відповідальності;
• письмові пояснення інших осіб, причетних до факту
заподіяння шкоди;
• акти ревізій, інвентаризацій, накладні, витяги з облікововидатних киг та інші матеріали;
• довідки про вартісну оцінку заподіяної шкоди за підписом
начальника відповідної служби та фінансового органу
У висновку адміністративного розслідування крім фактів
також викладаються пропозиції про притягнення до
обмеженої, повної чи підвищеної мат. відповідальності
Винні ознайомлюються з матеріалами
адмін. розслідувань, про що робиться
відповідний запис
Командир в/ч
зобов`язаний особисто
провести
У разі, коли у місячний термін з дня закінчення розслідування винну особу не
притягнуто до мат. відповідальності – відшкодування шкоди проводиться
шляхом подання позову до відповідного суду
49
В місячний термін з дня
закінчення адмін.
розслідування видається
наказ про притягнення.
Наказ доводиться винним
під розпис

50.

Оскарження наказу не призупиняє утримання
Опротестування прокурором – призупиняє утримання до прийняття
рішення
При скасування наказу утримані суми повертаються
Сума стягнень за втрачене майно може бути зменшена
командиром в/ч за письмовим дозволом вищого за
підлеглістю командира (але не менше ніж передбачено
обмеженою відповідальністю) або судом, залежно від
обставин, за яких заподіяно шкоду, ступеня вини та
матеріального стану винної особи, за винятком випадків
заподіяння шкоди злочинними діями, вчинення шкоди в
особистих корисних цілях
У разі, коли у місячний термін з дня
закінчення розслідування винну особу
не притягнуто до мат. відповідальності
– відшкодування шкоди проводиться
шляхом подання позову до відповідного
суду
Утримання проводиться щомісячно
по 20% (50% в разі розкрадання,
умисного пошкодження) місячного ГЗ
(Місячне ГЗ = посад. окл. + окл.
по в/званню + % надб. за висл. років)
В разі вибуття в/сл до нового місця
служби
Матеріали розслідування в 5-ден. строк
відправляються за новим місцем служби
Командир за новим місцем служби

в 15-ден.
строк з дня надходження матеріалів видає наказ.
50
English     Русский Rules