Тема 2. Українська нація та її культура: джерела та специфіка формування.
Завдання для самостійної роботи студентів (СРС)
Завдання для самостійної роботи студентів (СРС)
1.Етногенез в історичній ретроспективі.
Носієм культури є людська спільнота - ЕТНОС
РІД – це спільність людей, які зв’язані узами кровної спорідненості, основний виробничий осередок первісного ладу. _________________________________ У мі
ПЛЕМ’Я – це форма спільності людей, властива первісній культурі, в основі якої лежать родові відносини.
НАРОДНІСТЬ – форма етносу, що базується на територіальних та економічних зв’язках.
НАЦІЯ – історична спільність людей, що виникає в епоху капіталізму і утворюється шляхом об’єднання різних народностей.
Складний процес еволюції етносу, його історико-культурного розвитку називається ЕТНОГЕНЕЗ
2. Проблема походження українського етносу
Вперше існування українського етносу як окремого утворення обгрунтував Микола Костомаров.
Михайло Грушевський (поч. XX ст.) пішов ще далі. Він вважав, що український етнос формується з IV ст., а Київська Русь – це національна українсь
Радянські історики та мовознавці вважали, що український, білоруський та російський етноси та їхні мови мають єдине коріння – давньоруськ
Сучасні українські культурологи та історики в цілому погоджуються з Костомаровим та Грушевським і вважають, що Київська Русь – це держава
Сучасна культурологія шукає коріння українського етносу в архаїчній епосі родоплемінного ладу.
За даними сучасних дослідників розвиток українського етносу відбувався наступним чином:
3. Географічні фактори формування українського етносу та його культури.
Геокультурні фактори формування українського етносу: родючі землі, сприятливі для с/г природні зони
Геокультурні фактори формування українського етносу: помірний клімат, річкові артерії, корисні копалини
Наслідки впливу геокультурних факторів:
Геополітичні фактори формування українського етносу та його культури
Основні геополітичні фактори:
Геопсихічні фактори та наслідки їх впливу:
Геопсихічні фактори та наслідки їх впливу (продовження):
Отже, географічні фактори мають вагомий вплив на формування духовної та матеріальної культури етносу. Наше завдання - розуміти, які саме фа
6.95M
Category: culturologyculturology

Українська нація та її культура: джерела та специфіка формування

1. Тема 2. Українська нація та її культура: джерела та специфіка формування.

План:
1. Етногенез в історичній ретроспективі.
2. Проблема походження українського етносу.
3. Географічні фактори формування українського
етносу та його культури.
4. Специфіка духовного світу українців:
світогляд, менталітет, національний характер.
(СРС)
5. Проблема датування початку творення
українського етносу та його культури. (СРС)

2. Завдання для самостійної роботи студентів (СРС)

4. Специфіка духовного світу українців:
світогляд, менталітет, національний
характер.
Завдання: Виписати специфічні риси
духовного світу українців.
Література:
► Марков О.В. Українська та зарубіжна
культура: навч. посіб. для самостійного
вивчення дисципліни. – Харків: ХФ УАБС,
2003 – С. 74-76.

3. Завдання для самостійної роботи студентів (СРС)

5. Проблема датування початку творення
українського етносу та його культури.
Завдання: Законспектувати погляди вчених на
проблему. Сформувати власну думку щодо
проблеми, продумати аргументи на її захист.
Взяти участь у дискусії на семінарі.
Література: Марков О.В. Українська та
зарубіжна культура: навч. посіб. для
самостійного вивчення дисципліни. – Харків:
ХФ УАБС, 2003 – С. 70-73.

4. 1.Етногенез в історичній ретроспективі.

Наше завдання: визначити специфіку
понять “етнос”, “етногенез”, “рід”,
“плем’я”, “народність”, “нація”; розкрити
чинники формування української
культури від найдавніших часів, показати
процес її творення як міжкультурний
діалог з сусідніми етносами.

5. Носієм культури є людська спільнота - ЕТНОС

Носієм культури є людська спільнота ЕТНОС
Характеристики етносу:
► Його представники мають спільні типові:
зовнішність, світогляд, традиції та звичаї,
релігійні вірування, територію та мову.
► Етнос – система, що живе й розвивається у
взаємодії та взаємовпливі з іншими етносами
(“етнічний процес”).
► Осередком збереження етнічної своєрідності є
духовна культура.
► Етнос – явище історичне (на різних історичних
етапах розвитку спільноти має специфічні
форми).

6.

історичні форми етносу:
рід
плем’я
народність
нація

7. РІД – це спільність людей, які зв’язані узами кровної спорідненості, основний виробничий осередок первісного ладу. _________________________________ У мі

РІД –
це спільність людей, які зв’язані узами
кровної спорідненості, основний
виробничий осередок первісного ладу.
_________________________________
У міру вдосконалення знарядь праці,
розширення сфер трудової діяльності
роди об’єднуються в племена.

8.

9. ПЛЕМ’Я – це форма спільності людей, властива первісній культурі, в основі якої лежать родові відносини.

Плем’я об’єднувало декілька родів, мало свою
мову, культуру, звичаї, обряди, територію. З
розвитком соціальних та виробничих відносин
племена утворюють союзи, кровно-родинні зв’язки
всередині такого етносу поступаються соціальноекономічним.

10.

11. НАРОДНІСТЬ – форма етносу, що базується на територіальних та економічних зв’язках.

Народність виникає в період розпаду
первісно-общинного ладу внаслідок
витіснення родових відносин товарними.
Народності властива єдина мова,
культура, територія, усвідомлення
етнічної єдності.

12.

13. НАЦІЯ – історична спільність людей, що виникає в епоху капіталізму і утворюється шляхом об’єднання різних народностей.

Нація має: самоназву, мову,
самосвідомість, територію, економіку,
менталітет, національний характер,
культуру, релігію, спільну історію,
державність. Більшість сучасних етносів
закріпили свою ідентичність на рівні нації.

14.

15. Складний процес еволюції етносу, його історико-культурного розвитку називається ЕТНОГЕНЕЗ

16.

Проблема формування етнокультури
походження етносу
взаємодія з географічним середовищем
особливості матеріальної культури
особливості світогляду та менталітету
мова та її еволюція, самоназва етносу
внутрішня соціально-культурна взаємодія
зовнішня взаємодія з іншими етносами

17. 2. Проблема походження українського етносу

► Офіційна
історична наука Росії та
Польщі XIX- поч. XX ст. (С. Соловйов,
В. Сергієвич, В. Ключевський):
українців не вважали окремим етносом.

18. Вперше існування українського етносу як окремого утворення обгрунтував Микола Костомаров.

► Він
вважав, що український етнос існував
вже у IX ст., а російський сформувався
лише у XII ст.
► Отже,
Київська Русь – це державне
утворення українського етносу.

19. Михайло Грушевський (поч. XX ст.) пішов ще далі. Він вважав, що український етнос формується з IV ст., а Київська Русь – це національна українсь

Михайло Грушевський (поч. XX ст.)
пішов ще далі.
Він вважав, що український етнос
формується з IV ст., а Київська Русь –
це національна українська держава.

20. Радянські історики та мовознавці вважали, що український, білоруський та російський етноси та їхні мови мають єдине коріння – давньоруськ

Радянські історики та мовознавці
вважали, що український, білоруський
та російський етноси та їхні мови
мають єдине коріння – давньоруську
народність, що існувала до XII-XIVст.
Отже, початок формування
українського етносу припадає на
XII-XIVст.

21. Сучасні українські культурологи та історики в цілому погоджуються з Костомаровим та Грушевським і вважають, що Київська Русь – це держава

Сучасні українські культурологи
та історики в цілому погоджуються з
Костомаровим та Грушевським і
вважають, що Київська Русь – це
держава, заснована окремим етносом
– українцями, отже, до її заснування
цей етнос вже сформувався.

22. Сучасна культурологія шукає коріння українського етносу в архаїчній епосі родоплемінного ладу.

Підстава: згідно сучасних наукових
досліджень, виникнення етнічних
спільнот припадає на період розвинутого
первіснообщинного суспільства.

23. За даними сучасних дослідників розвиток українського етносу відбувався наступним чином:

► III-II
тис. до н.е. – витоки етнічних
відмінностей, часи формування
давньоєвропейських праетносів;
► IX-XIII ст. - виникнення українського етносу;
► XIV-XVII ст. – консолідація української
народності;
► Середина XIX ст. - утворення української
нації;
► 90-ті роки XX ст. – фіксація національної
ідентичності на рівні незалежної держави.

24. 3. Географічні фактори формування українського етносу та його культури.

►Територія
проживання – один з
визначальних факторів формування
етнокультури.
Проживання на спільній території формує
єдину свідомість, що втілюється в
матеріальній та духовній культурі.

25.

географічні
фактори
геокультурні
(вплив ландшафту
та природи
на культуру)
геополітичні
(зв’язки з
сусідніми
етносами
та їх вплив)
геопсихічні
(зв’язок
етнопсихології
з умовами
проживання)

26. Геокультурні фактори формування українського етносу: родючі землі, сприятливі для с/г природні зони

27. Геокультурні фактори формування українського етносу: помірний клімат, річкові артерії, корисні копалини

28. Наслідки впливу геокультурних факторів:

► Виникнення
розвинутої аграрної
культури українців внаслідок
сприятливих кліматичних та географічних
умов (родючі землі);
► Відносна однорідність духовної та
матеріальної культури українців (у
порівнянні з іншими європейськими
етносами) – внаслідок міграцій від навал
кочівників.

29. Геополітичні фактори формування українського етносу та його культури

30. Основні геополітичні фактори:

► Проміжне
розташування території України
між Центральною Європою та Азією;
► Транзитні торгівельні шляхи на території
України з найдавніших часів (напр. шлях
“із варяг у греки”);
► Територія України завжди була оточена
наймогутнішими державами.

31. Геопсихічні фактори та наслідки їх впливу:

► Землеробство
та осілий спосіб життя
породжують терплячість, працьовитість,
миролюбність українців, але й
індивідуалізм.
► Навали кочівників породили оборонну
позицію в характері українців.
► Експансія сусідніх імперій мали
наслідком комплекс меншовартості та
конформізм (пристосовництво), втрату
почуття господаря на своїй землі.

32. Геопсихічні фактори та наслідки їх впливу (продовження):

► Транзитність
української території
сприяла розширенню світогляду українців,
виробленню толерантного ставлення до
інших етносів та культур.
► Багата природа породжувала любов до
неї, що відбилося в українському фольклорі,
сприяло формуванню високої побутовосімейної культури, вірності заповітам батьків,
емоційності та мрійливості українців.

33. Отже, географічні фактори мають вагомий вплив на формування духовної та матеріальної культури етносу. Наше завдання - розуміти, які саме фа

Отже, географічні фактори мають
вагомий вплив на формування
духовної та матеріальної культури
етносу.
Наше завдання - розуміти, які саме фактори
стали вирішальними для формування тих чи
інших рис духовної та матеріальної культури
українців.
English     Русский Rules