2.54M
Category: geographygeography

Солтyстік Америка

1.

2.

3.

4.

Табиғат
зонасы
Географиял
ық орны
Арктикал
ық шөл
зонасы
Солтүстік
Мұзды
мұхит
аралдары
нда
Климат түрі
АРКТИКА
ЛЫҚ
ҚАҢТАРДЫ
Ң ОРТАША
ТЕМПЕРАТ
УРАСЫ
-32 ° С
ШІЛДЕНІҢ
ОРТАША
ТЕМПЕРАТ
УРАСЫ
0°С
ЖЫЛДЫҚ
ЖАУЫН
ШАШЫН
МӨЛШЕРІ
ӨТЕ
ҚҰРҒАҚ –
ЖЫЛЫНА
100 ММГЕ
ЖЕТПЕЙ
ДІ
ТОПЫРАҒ
Ы
АРТИКАЛ
ЫҚ

5.

6.

АҚ АЮ
МОРЖ

7.

8.

9.

Табиғат
зонасы
ТУНДРА
ЖӘНЕ
ОРМАНД
Ы
ТУНДРА
Географиял
ық орны
Климат түрі
ҚАҢТАРДЫ
Ң ОРТАША
ТЕМПЕРАТ
УРАСЫ
ШІЛДЕНІҢ
ОРТАША
ТЕМПЕРАТ
УРАСЫ
ЖЫЛДЫҚ
ЖАУЫН
ШАШЫН
МӨЛШЕРІ
ТОПЫРАҒ
Ы
СОЛТҮСТІК
АМЕРИКАН
ЫҢ
ЖАҒАЛАУ
Ы
СУБАРКТ
ИКАЛЫҚ
- 32 ° С
+8°С
100250ММ;
ТУНДРАЛ
ЫҚГЛЕЙЛІ
ЖАЗЫ
ЫЛҒАЛДЫ,
ҚҰРҒАҚ
ҚЫС

10.

11.

ЯГЕЛЬ
МУК
КАРЛИКТІ ҚАЙЫҢ

12.

ЛЕММИНГ
ПОЛЯР ҚАСҚЫРЫ
ПЕСЕЦ

13.

СОЛТҮСТІК БҰҒЫСЫ
ҚОЙӨГІЗ

14.

15.

Табиғат
зонасы
Географиял
ық орны
Климат түрі
ТАЙГА
МАТЕРИКТІ
Ң
СОЛТСҮТІГ
ІНДЕ
ҚОҢЫРЖ
АЙ
(СОЛТҮС
ТІК
БӨЛІГІ)
ҚАҢТАРДЫ
Ң ОРТАША
ТЕМПЕРАТ
УРАСЫ
ШІЛДЕНІҢ
ОРТАША
ТЕМПЕРАТ
УРАСЫ
ЖЫЛДЫҚ
ЖАУЫН
ШАШЫН
МӨЛШЕРІ
ТОПЫРАҒ
Ы
КҮЛГІН
- 24 ° С
+ 16 ° С
250 -1000
ММ,
АЛТАНТ
МҰХИТЫ
НА
ЖАҚЫНД
АҒАН
САЙЫН
МӨЛШЕРІ
КӨБЕЙЕД
І

16.

17.

шырша
қарағай
майқарағай

18.

СЕКВОЙЯ

19.

Қара аю
Желіс
сусар
бұлан
Қара құйрықты бұғы

20.

21.

Табиғат
зонасы
Аралас
және
жалпақ
жапырақт
ы
ормандар
Географиял
ық орны
Материктің
шығысында
тайгадан
оңтүстікке
қарай
Климат түрі
қоңыржай
ҚАҢТАРДЫ
Ң ОРТАША
ТЕМПЕРАТ
УРАСЫ
ШІЛДЕНІҢ
ОРТАША
ТЕМПЕРАТ
УРАСЫ
- 16° С + 18°С
ЖЫЛДЫҚ
ЖАУЫН
ШАШЫН
МӨЛШЕРІ
500-2000
мм.
ТОПЫРАҒ
Ы
Сұр
орманды

22.

23.

24.

қайың
үйеңкі
Жөке ағашы
емен

25.

тиін
Ақ құйрықты бұғы
Сұр ала тышқан

26.

27.

Табиғат
зонасы
Орманды
дала
және
дала
Географиял
ық орны
Климат түрі
Материктің
орталық
бөлігінде
Қоңыржай
және құрғақ
континентті
ҚАҢТАРД
ЫҢ
ОРТАША
ТЕМПЕРА
ТУРАСЫ
ШІЛДЕНІҢ
ОРТАША
ТЕМПЕРАТ
УРАСЫ
- 16°С + 18°
солтү Солтүстік
те
стігнід
+ 24°
е
+ 8°С оңтүсті
кте
оңтүстігні
де
ЖЫЛДЫҚ
ЖАУЫН
ШАШЫН
МӨЛШЕРІ
250-500
ММ
ТОПЫРАҒ
Ы
Қара
топырақ
және

28.

29.

селеу

30.

БИЗОН
КОЙОТ

31.

жүгері
Бидайық

32.

33.

Табиғат
зонасы
Шөлейт
және шөл
Географиял
ық орны
Материктің
оңтүстік
және батыс
бөліктерінд
е тау
аралық
бөлігінде
Климат түрі
Қоңыржай
және
субтропик
тік
континент
ті
ҚАҢТАРД
ЫҢ
ОРТАША
ТЕМПЕРА
ТУРАСЫ
ШІЛДЕНІҢ
ОРТАША
ТЕМПЕРАТ
УРАСЫ
+8°С
оңтүстікт
е
ТОПЫРАҒ
Ы
Сұр және
сұр-қоңыр
8°С
солтүстік
те
ЖЫЛДЫҚ
ЖАУЫН
ШАШЫН
МӨЛШЕРІ
+24°С
100-250
ММ,
кейбір
бөліктері
нде
100мм-ге
де
жетпейді

34.

35.

жусан
О
ПУ
Н
Ц
ИЯ
ЮККА

36.

ТА
РА
НТ
УЛ
Құм ИГУАНАсы
СКОРПИОН
Жылан

37.

ТА
РА
НТ
УЛ
Құм ИГУАНАсы
СКОРПИОН
Жылан
English     Русский Rules