Darbs
Enerģija
Enerģijas veidi
Spēka veiktais darbs ir atkarīgs no leņķa α. Ja α < 90°, tad A > 0 darbs – pozitīvs Ja α > 90°, tad A < 0 darbs negatīvs Ja α =
Vilcējspēka darbs
Kinētiskā enerģija
A = Δ Ek
Berzes spēka darbs
1.03M
Category: physicsphysics

Kinētiskā enerģija

1. Darbs

No mehānikas viedokļa darbu veic tikai tad, kad pieliktā
spēka iedarbībā ķermenis pārvietojas.
Lai paveiktu darbu, ķermenim nepieciešama enerģija.
Veiktais darbs ir vienāds ar enerģijas izmaiņu.
A=ΔE

2. Enerģija

3. Enerģijas veidi

Enerģija ir ķermeņa kustības kvantitatīvs raksturlielums.
Katrai kustības formai atbilst noteikts enerģijas veids.
• Mehāniskā enerģija:
– potenciālā enerģija
– kinētiskā enerģija
• Ķīmiskā enerģija
• Elektromagnētiskā enerģija
• Kodolenerģija

4.

5. Spēka veiktais darbs ir atkarīgs no leņķa α. Ja α < 90°, tad A > 0 darbs – pozitīvs Ja α > 90°, tad A < 0 darbs negatīvs Ja α =

Darbs, ko veic nemainīgs spēks, ir vienāds ar spēka,
pārvietojuma moduļa un leņķa (kuru veido spēka un
pārvietojuma vektori) kosinusa reizinājumu:
A = F · s · cos α
Spēka veiktais darbs ir atkarīgs no leņķa α.
Ja α < 90°, tad A > 0 darbs – pozitīvs
Ja α > 90°, tad A < 0 darbs negatīvs
Ja α = 90°, tad A = 0 darbs vienāds ar 0

6.

Ķermenis pārvietojas tāpēc kā ir pielikts
vilcējspēks

7. Vilcējspēka darbs

A F s
F m a
v 2 v 02
s
2a
2
2
0
mv mv
A
2
2

8. Kinētiskā enerģija

Enerģiju, kas piemīt ķermenim tā kustības dēļ,
sauc par kinētisko enerģiju.
Ķermenim, kura masa m un kas pārvietojas ar
ātrumu v, kinētisko enerģiju aprēķina,
izmantojot formulu:
mv
Ek
2
2

9.

Kinētiskās enerģijas SI mērvienība ir džouls:
1 kg · m2/s2 = 1 N · m= 1 J.
Spēja veikt darbu piemīt arī kustībā esošiem
ķermeņiem.

10.

Atrisini:
Vagons, kura masa 6 t, pārvietojās ar
ātrumu 2 m/s. Cik liela kinētiskā
enerģija piemita vagonam?
Atbilde:
Ek= 6000·22 / 2 =12000 J

11.

Atrisini:
Cik reižu palielinās velosipēdista
kinētiskā enerģija, ja tā kustības
ātrums pieaug no 3 m/s līdz 9 m/s?
Atbilde:
Ātrums pieaug 3 reizes!
Enerģija palielinās 9 reizes!

12.

Atrisini:
Ķermenis kustas ar ātrumu 20 m/s. Cik
liela ir šī ķermeņa masa, ja tam piemīt
2,4 kJ liela kinētiskā enerģija?
Atbilde:
m= 2·2400 / 400 = 12 kg

13. A = Δ Ek

2
2
0
mv mv
A
2
2
A Ek Ek 0
A = Δ Ek

14.

Miera stāvoklī ķermenim kinētiskā enerģija
nepiemīt. Ek0=0
2
mv
A
Ek
2

15. Berzes spēka darbs

Berzes spēks ir vērsts pretēji pārvietojuma virzienam.
2
2
0
2
0
mv
mv
mv
A
2
2
2

16.

Bērzes spēks samazina ķermeņa
ātrumu un kinētisko enerģiju
2
0
mv
A
E0 k
2

17.

Aprēķini darbu, kas jāveic pretestības spēkiem, lai
apstādinātu automašīnu, ja tās masa 1,6 t un
kustības ātrums 80 km/h!

18.

Akmeni izsviež vertikāli uz augšu ar ātrumu 25 m/s.
Akmens masa 0,3 kg. Aprēķini akmens kinētisko
enerģiju pēc 2 sekundēm kopš kustības sākuma!

19.

Ūdensslēpotāja masa 75 kg, un, uzsākot kustību,
motorlaiva to velk ar 120 N lielu spēku. Aprēķini
ūdensslēpotāja kinētisko enerģiju pēc 5 sekundēm
kopš kustības sākuma! Pretestības spēku var
neievērot.

20.

Tērauda lodītes rādiuss 3 cm un ātrums 18 km/h. a) Aprēķini lodītes kinētisko
enerģiju!
b) Cik liels darbs jāveic, lai lodīti pilnībā apstādinātu?

21.

22.

M.d.
Grāmatā 159. – 161. lpp.
https://app.soma.lv/book/pdfreader/fizika-48be79b8-0094-4c0a882a-c86a15b68984?page=159&toc=977
https://app.soma.lv/viedtema/fizika/devitaklase/darbs-un-energija/kinetiskaenergija#image_caption_5d7a27f07436d7a822
4baab2
https://www.uzdevumi.lv/p/fizika/10klase/darbs-energija-un-impulss-8537/darbsun-energija-24694/re-49daae44-ccc9-4b7ab865-7af6324f2b62
English     Русский Rules