Методологія і організація наукових досліджень
Тема 5. Наукова стаття як форма апробації наукового дослідження
1. Підготовка наукової статті
2. Структура наукової статті
Приклади формулювання тем наукових статей:
Вимоги щодо подання рукописів до журналу “Вісник КНТЕУ”
Вимоги щодо подання рукописів до журналу “Вісник КНТЕУ”
Вимоги щодо подання рукописів до журналу “Вісник КНТЕУ”
Приклади оформлення джерел
Приклади оформлення джерел
Загальні вимоги до складання списку використаних джерел
Порядок подання списку використаних джерел
Порядок подання списку використаних джерел
Тема 6: Інформаційне забезпечення наукового дослідження
Основні властивості інформації:
Основні ознаки наукової інформації:
Інформаційні ресурси наукового дослідження – сукупність інформаційних матеріалів у формі публікацій, звітів, електронних
Класифікація наукової інформації
Послідовність вивчення літературних джерел:
Класифікація наукових літературних джерел
Класифікація наукових літературних джерел
Класифікація наукових літературних джерел
Пошук наукової інформації у мережі Інтернет
Рекомендації щодо пошуку необхідної інформації в Інтернеті
370.50K
Category: educationeducation

Наукова стаття як форма апробації наукового дослідження

1. Методологія і організація наукових досліджень

Викладач:
д.е.н., професор кафедри готельноресторанного та туристичного бізнесу
Ткаченко Тетяна Іванівна

2. Тема 5. Наукова стаття як форма апробації наукового дослідження

1. Підготовка наукової статті.
2. Структура наукової статті.

3. 1. Підготовка наукової статті

Метою написання статті є викладення
проміжного або кінцевого результату наукового
дослідження, висвітлення окремого питання за
обраною темою.
До інформаційних джерел для написання
статті
належать
такі:
законодавча
на
нормативна база, дані Державного комітету
статистики, вітчизняна та закордонна наукова
література, Інтернет-ресурси, фінансова та
статистична
звітність
підприємств
досліджуваної галузі, ін.

4. 2. Структура наукової статті

назва статті (як головна ідея наукового
дослідження);
прізвище та ініціали автора;
анотація (укр., рос., англ. мовами) – коротка
характеристика змісту статті;
постановка
наукової
проблеми
або
актуальність
проблеми
(зв’язок
із
найважливішими завданнями, значення для
розвитку певної галузі науки або практичної
діяльності);

5.

аналіз останніх досліджень та публікацій, які
використовує автор;
формулювання мети статті;
виклад основного матеріалу;
висновок;
список використаних джерел;
прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене
звання
керівника
магістерської
роботи,
зокрема редагування статті.

6. Приклади формулювання тем наукових статей:

• “Інструменти вдосконалення асортиментної
політики туристичного підприємства”;
• “Маркетингова
комунікаційна
політика
готелю “…”;
• “Фактори, що впливають на поведінку
споживачів ресторанних послуг”;
• “Особливості
формування
попиту
на
туристичний продукт” ;
• “Управління якістю туристичних послуг на
прикладі підприємства “…”.

7. Вимоги щодо подання рукописів до журналу “Вісник КНТЕУ”

Рукописи мають бути набрані в редакторі
Microsoft Word (шрифт Times New Roman,
розмір – 12, інтервал – 1.5; формули – в
редакторі Equation), (усі поля – 20 мм).
Таблиці, рисунки, статистичні дані подаються в
статті з посиланням на джерело. Рисунки,
графіки й таблиці повинні бути пронумеровані й
мати назву. Їх треба виконувати в книжковій
орієнтації,
чорно-білими.
Ілюстративний
матеріал розміщують під текстом, в якому
вперше є посилання на нього, або на наступній
сторінці.

8. Вимоги щодо подання рукописів до журналу “Вісник КНТЕУ”

Таблиці, рисунки тощо відокремлюють від
тексту одним рядком.
Формули треба відділяти одним рядком від
решти тексту, центрувати, нумерувати в
круглих дужках, які вирівнюють до правої
межі тексту.
Список використаних джерел оформлюється
згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і подається в
кінці рукопису.

9. Вимоги щодо подання рукописів до журналу “Вісник КНТЕУ”

• Список використаних джерел оформлюється
згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і подається в кінці
рукопису. Посилання в тексті на джерела слід
наводити в квадратних дужках із зазначенням
номера джерела та через кому – номера
сторінки: [3, с. 243].
• Якщо автор посилається на всю книгу, то
вказується
тільки
номер
джерела:
[4].
Посилання на кілька джерел оформлюється
таким чином: [5, с. 28; 7, с. 63-65] або [6; 9; 11].

10. Приклади оформлення джерел

Характеристика
джерела
Приклад оформлення
Книги
Суберляк О. В. Технологія переробки
полімерних та композиційних матеріалів :
підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В.
Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7,
2007. — 375 с.
Матеріали
конференцій,
з’їздів
Ризикологія в економіці та підприємництві : зб.
наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ.
конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки
України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. —
К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.
Словники
Європейський Союз : словник-довідник / [ред.упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К.
: К.І.С., 2006. — 138 с.

11. Приклади оформлення джерел

Характеристика
джерела
Приклад оформлення
Законодавчі та
нормативні
документи
Кримінально-процесуальний кодекс України : за
станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада
України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во,
2006. — 207 с.
Стандарти
Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 61071:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від
2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України,
2006. — 181 с.
Статті
(журнальні)
Кучер Г.В. Роль фінансових посередників у
розміщенні державних боргових паперів України /
Г.В. Кучер // Вісн. КНТЕУ. – 2006. №1. – С. 122124.

12. Загальні вимоги до складання списку використаних джерел

• Список розміщують в алфавітному порядку
за прізвищами авторів або першої літери
назв робіт. Можна також розміщувати за
порядком посилань на них у тексті.
• Переклад російських видань та видань інших
мов українською мовою неприпустимий.
• Література іноземними мовами наводиться у
кінці списку.

13. Порядок подання списку використаних джерел


Закони України та нормативні акти.
Монографії.
Книги колективу авторів.
Підручники.
Навчальні посібники.
Практикуми.
Перекладні видання.
Словники, довідники.

14. Порядок подання списку використаних джерел

• Статті, опубліковані у збірниках наукових
праць.
• Статті,
опубліковані
в
неперіодичних
виданнях.
• Конференції.
• Журнальні статті.
• Газетні статті.
• Іноземні джерела
• Інтернет-ресурси.

15. Тема 6: Інформаційне забезпечення наукового дослідження

Інформація – сукупність повідомлень, що
визначає рівень знань про ті чи інші явища,
факти та їх взаємозв’язки.
Інформаційне забезпечення – інструмент, за
допомогою
якого
дослідник
отримує
необхідну для проведення дослідження
наукову інформацію.

16. Основні властивості інформації:

адекватність
(відповідність
реальності);
релевантність
(відповідність
поставленим завданням);
правильність (спосіб
вираження інформації
відповідає її змісту);
точність (відображення
явищ з мінімальної
помилкою);
актуальність або
своєчасність
(можливість
використання
інформації в
потрібний час);
загальність
(незалежність від
окремих змін);
ступінь деталізації
(детальна
інформація).

17.

Інформація є ключовим ресурсом,
який має іноді більше значення ніж
інші ресурси підприємства і виконує
різні функції.
Наукова інформація – отримана в
процесі пізнання логічна інформація,
що адекватно відображає явища та
закони суспільства.

18. Основні ознаки наукової інформації:

• отримується
у
процесі
пізнання
закономірностей
об’єктивної
дійсності,
підгрунтям якої є практика;
• документована;
• яка потрібна керівникам, спеціалістам,
науковцям у процесі своєї діяльності.

19. Інформаційні ресурси наукового дослідження – сукупність інформаційних матеріалів у формі публікацій, звітів, електронних

записів та ін.
Вибір джерел інформаційного
забезпечення залежить від:
Мети роботи
Практичного
призначення роботи

20. Класифікація наукової інформації

Ознаки класифікації
Різновиди прогнозів
1. За способом одержання і галузями використання
Технічна
Соціальна
Економічна
2. За способом її фіксації
На паперових носіях
На електронних носіях
3. Залежно від статусу інформації
Первинна
Вторинна
4. Залежно від способу підготовки
Друкована
Рукописна (дисертації, науково-технічні
звіти)
5. Залежно від періодичності виникнення
Неперіодичні видання
Періодичні видання
Видання, що продовжуються

21. Послідовність вивчення літературних джерел:

1) складання бібліографії (загального
списку доступних джерел);
2) загальний перегляд джерел, які дають
найбільш загальне уявлення про
проблему;
3) поглиблена робота з матеріалами.

22. Класифікація наукових літературних джерел

Вид
Характеристика, приклади
Енциклопедії
Як загальні, так і спеціалізовані
Монографія
Наукова праця одного або декількох
авторів, присвячена глибокому викладу
матеріалу в конкретній, вузькій галузі
Збірник наукових праць
Видання, яке складається з окремих
робіт авторів, присвячених одному
напряму, але з різних його галузей
Періодичні видання
Журнали, бюлетені, інші видання з
різних галузей (виклад – у популярній,
доступній формі). Є фахові та нефахові.
Спеціальні випуски технічних
видань
Мають інформаційний, рекламний
характер і містять аналітичні,
статистичні дані.

23. Класифікація наукових літературних джерел

Вид
Характеристика, приклади
Стандарти
Нормативно-технічні документи щодо
єдиних вимог до продукції, її
розроблення, виробництва та
застосування (ДСТУ, ГСТУ, стандарти
підприємств)
Навчальна література
Підручники, навчальні посібники,
навчально-методична література.
Спеціалізовані довідники
Найбільш повне джерело інформації за
глибиною аналітичного та логічного
осмислення
Огляди
Містять стислі, основні історичні
відомості та матеріали, що
відображають новітні досягнення науки.

24. Класифікація наукових літературних джерел

Вид
Характеристика, приклади
Дисертація
Наукова праця, яку підготовлено для прилюдного
захисту на здобуття наукового ступеня (містить
результати теоретичних та експериментальних
досліджень автора, висновки та рекомендації).
Автореферат
Короткий виклад наукової праці, підготовлений
автором для попереднього ознайомлення з
роботою.
Анотація
Коротка характеристика книги, статті, рукопису
Рецензія
Вид наукової критики що дає оцінку досліджуваній
роботі
Тези
Основна думка або ключове положення доповіді (в
ній відсутні деталі та ілюстративний матеріал)

25. Пошук наукової інформації у мережі Інтернет

Інформаційно-пошукова система – це
різновид автоматизованих інформаційних
систем, в яких завершальна обробка даних
не передбачається.
До популярних інформаційно-пошукових систем
належать:
Google;
Yandex;
Yahoo;
Rambler;
• та ін.

26. Рекомендації щодо пошуку необхідної інформації в Інтернеті

• Доцільно використовувати ключові
слова, що найточніше відображають
Вашу наукову проблему.
• Пошук слід починати у найбільш
відомих пошукових системах.
• Для детального пошуку доцільно
використовувати спеціалізовані сайти.
English     Русский Rules